Adatvédelem

A Xentury Média és Reklámügynöki Kft. adatvédelmi tájékoztatója weboldalai felhasználóinak

Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a Xentury Média és Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-170188, adószáma: 23376458-2-41, képviseli: Kamarás Dávid ügyvezető, a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalak (a továbbiakban együttesen mint: „Weboldal”) felhasználói (a továbbakban: „Felhasználó”) által megadott és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

I.          FOGALMAK

Amennyiben jelen Tájékoztató nem jelzi a másképp, az alábbi fogalmak a mellettük lévő leírás szerinti tartalommal bírnak.

I.1.       Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal- content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

I.2.       További fogalmak

„Weboldal”: www.relax7.hu, www.holiday7.hu, www.aqua7.hu, www.budget7.hu, www.hotel365.hu

„Regisztráció”: a Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.

„Ajánlat”: a Szolgáltató partnereinek szolgáltatásai, termékei melyeket a Szolgáltató a Weboldalon tesz közzé.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldalon közzétett Ajánlatok nem a Szolgáltató tulajdonát képezik illetve azokat nem a Szolgáltató nyújtja a Felhasználó részére. A Szolgáltató kizárólag a Weboldalt üzemelteti, az Ajánlatokkal kapcsolatosan csak megbízott közvetítőként jár el az Ajánlatot közzétevő partnerek és a Felhasználó között.

„Partner”: a Szolgáltató megbízói, akiknek a megbízásából a Szolgáltató az Ajánlatot a Weboldalon közzéteszi.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Ajánlat vonatkozásában szerződéses kapcsolat a Felhasználó és a Partner között jön létre, az Ajánlattal kapcsolatosan a Szolgáltató nem szerződő fél.

„Megrendelés”: a Weboldalon az Ajánlatnál megjelenő „Kell nekem!” gombra történő kattintással a Felhasználó által jelzett szándék, hogy az adott Ajánlatot igénybe kívánja venni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Megrendelés nem Regisztrációhoz kötött, azonban a Regisztráció meggyorsíthatja a Megrendelés leadását. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a Regisztráció nélküli Megrendelés esetén, annak teljesítéséhez egyes személyes adatok megadása szükséges.

II.         A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI ÉS A KEZELÉS JOGALAPJA

Az alábbiakban áttekintjük, hogy a Weboldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval illetve a Weboldalon közzétett Ajánlatok Megrendelésével milyen személyes adatok megadását kérjük, illetv a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeljük.

A személyes adataitad a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével az alábbi esetekben kezeljük:

  • Weboldalon történő böngészés
  • Regisztráció
  • Megrendelés teljesítése
  • Hírlevél feliratkozás
  • Weboldalon található sütik (cookie)

II.1.      Böngészés

Kezelt adatok: a Felhasználó IP címe

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása és a Szolgáltató jogos érdekeinek védelme (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont)

Az adatkezelés célja: az informatikai rendszer védelme és a Weboldal biztonsága

Az adatkezelés időtartama: az utolsó látogatásától számított 15 nap

A Weboldalt szabadon látogathatod és böngészheted, anélkül, hogy bármilyen személyes adatodat magad megadnád nekünk. A Weboldal használatának megkezdésekor azonban egy kérést indítasz felénk a számítógépedről vagy mobil eszközödről. Mintha egy levelet küldenél el, amire válaszként szeretnéd megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésedre viszont csak akkor tudunk válaszolni, ha megadod a címedet. Ez a cím az internetes azonosítási címed, az IP címed. Erre az IP címre küldi el szerverünk a kért Weboldalt, amit szeretnél megnézni. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Weboldal címét beírod a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattintasz hozzájárulsz az IP címed megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, szerverünk úgynevezett log fájlokban tárolja el az IP címedet.

Az IP cím azonosítására és tárolására az informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy naplózzuk a Weboldal működését és ebben a naplóban listázzuk azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereinkre. Ha egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlelünk, akkor tiltólistára tesszük azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor töröljük a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a céltól eltérően nem használjuk fel és automatikusan 15 napon belül töröljük, csak abban az esetben őrizzük meg, ha az adott IP címről valamilyen tiltott tevékenységet végeztél. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

II.2.      Regisztráció

Kezelt adatok: a Felhasználó e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása a Weboldal egyes szolgáltatásainak igénybevételekor

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás vagy a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig

A Weboldalon történő Regisztráció opcionális, Megrendelésre lehetőség van Regisztráció nélkül is, azonban a Regisztrációval a későbbi Megrendeléseid leadását könnyítheted illetve gyorsíthatod meg. A Regisztrációhoz csupán e-mail címed megadása szükséges, nekünk ennyi bőven elég, ezzel létre is hozhatod saját felhasználói fiókodat. A Regisztrációt követően egy e-mailt küldünk neked az általad megadott e-mail címre, amivel megerősítheted illetve meg kell erősítened a Regisztrációdat. Annak érdekében, hogy biztosan csak te férhess hozzá fiókod tartalmához, szükség van rá, hogy az oldalon tett látogatásod során egyértelműen be tudjunk azonosítani, így a megerősítő e-mail küldése azt a célt szolgálja, hogy illetéktelenek ne hozhassanak létre felhasználói fiókot más személy nevében. A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy az e-mail címeden kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során ne kérjünk el tőled. Amennyiben a 16. életévedet még nem töltötted be, úgy a GDPR nem engedi meg számunkra, hogy személyes adataidat kezeljük. Ha még nem vagy 16 éves, akkor sajnos picit még várnod kell, hogy regisztrálhass nálunk. Szüleidet viszont bármikor megkérheted, hogy regisztráljanak helyetted ők a saját e-mail címükkel és ebben az esetben az általuk létrehozott fiókkal tudod használni a Weboldalt.

Regisztrációd törlését bámikor kezdeményzeheted az [email protected] emaicímre küldött levéllel, arról az emailcímről amelyről a regisztrációt elvégezted. Ez esetben az e-mailed megérkeztét követő lehető legrövidebb időn belül töröljük valamennyi személyes adatodat. Ezen kívül lehetőséget biztosítunk a személyes profilod kezelésénél, hogy közvetlenül, egy gombnyomásra kezdeményezd az általunk kezelt valamennyi adat törlését. Ez esetben amint rákattintasz a törlés gombra, emailcímed megerősítésedet követően az adatok, minden további cselekmény nélkül visszaállíthatatlanul törlődnek rendszerünkből.

II.3.      Megrendelés teljesítése

Kezelt adatok: a Felhasználó családi és útóneve, a Felhasználó szállítási címe illetve számlázási címe (amennyiben a szállítási címtől eltér), a Felhasználó e-mail címe, a Felhasználó telefonos elérhetősége

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges vagy a Felhasználó hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó és a Partner között a Megrendelés alapján az Ajánlat vonatkozásában létrejövő szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: az Ajánlat szerinti termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan jogszabály által előírt szavatossági idő végéig vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Ahhoz, hogy a közötted és a Partnerünk között a Megrendelésed alapján létrejövő szerződés teljesíthető legyen és az Ajánlat szerinti terméket vagy szolgáltatást megkaphasd, szükséges, hogy a fent jelzett adataidat megadd. A megadott adataidat a Partnernek továbbítjuk, aki a megadott címre leszállítja az Ajánlatot. Az adattovábbítás szükségességére és menetére lentebb még külön kitérünk. Az adataid továbbításával a közöttünk lévő kapcsolat az adott Megrendeléssel kapcsolatosan megszűnik, az adataidat azonban az Ajánlathoz kapcsolódó, jogszabály által előírt szavatossági idő végéig adatfeldolgozóként továbbra is kezeljük, melynek indokaira az alábbiakban szintén kitérünk. Ha a fenti adataidat már a felhasználói profilodban megadtad, úgy azt a hozzájárulásod alapján adatkezelőként kezeljük, amíg az erre vonatkozó hozzájárulásodat vissza nem vonod. Ha a hozzájárulásodat visszavontad, úgy az adataidat haladéktalanul felismerhetetlenül és visszaállíthatatlanul töröljük.

A Megrendelés teljesítése során – főszabály szerint – a Partnereink minősülnek adatkezelőnek, mivel ők azok, akik a Megrendeléshez szükséges adatok körét és az adatkezelés fent részletezett célját és jogalapját (szerződés teljesítése) meghatározzák illetve a Megrendelést is ők teljesítik, mi csak közreműködünk abban, hogy Partnereink Ajánlatai eljuthassanak hozzád. Az adott Ajánlatnál az azt biztosító Partner nevét és elérhetőségét minden esetben megtalálod. Előfordulhat, hogy a Megrendelésed alapján az Ajánlatot – kapacitás hiányában – nem maga a Partner szállítja ki, hanem futárszolgálatot vesz igénybe a szállításhoz. Amennyiben a Partner futárszolgálat útján juttatja el neked az Ajánlatot, úgy az erre vonatkozó információt (beleértve a futárszolgálat nevét és elérhetőségét) igyekszünk minden esetben már az Ajánlatnál feltűntetni. Mivel ez nem minden esetben sikerül, illetve mivel Partnereink több futárszolgálattal is végeztethetik a kiszállítást, így kérünk, hogy erről Partnereinknél is tájékozódj! Ha szállításban futárszolgálat is közreműködik, úgy a Megrendelésnél megadott adataidat Partnerünk – a szerződés teljesítése érdekében – a szállítást végző cég részére is továbbítja, erre vonatkozóan szintén érdeklődj Partnerünknél.

Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a Megrendelés teljesítésével kapcsolatosan szerződéses kapcsolat közötted és Partnerünk között jön létre, így szavatossági igényedet is Partnerünkkel szemben tudod érvényesíteni. Természetesen amennyiben szavatossági igényeddel mégis hozzánk fordulnál, úgy segítséget nyújtunk ahhoz, hogy Partnerünkkel fel tudd venni ez ügyben a kapcsolatot.

II.4.      Hírlevél feliratkozás

Kezelt adatok: a Felhasználó e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó értesítése új Ajánlatokról illetve tájékoztatás a Weboldalon elérhető újdonságokról vagy a Felhasználót érintő bármely változásról

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás vagy a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig

Ha szeretnél értesülni a Weboldalon közzétett legújabb illetve legjobb Ajánlatokról, továbbá szeretnél elsőként értesülni különféle kedvezményeinkről vagy fejlesztéseinkről, lehetőséged van arra, hogy feliratkozz hírlevelünkre. Ezt megteheted a Regisztrációkor is, ha bepipálod a “szeretnék hírlevelet kapni az ajánlatokról” szöveg melleti jelölőnégyzetet (checkbox) vagy egyébként bármikor a “feliratkozás hírlevélre” sávnál az e-mail címed megadásával és a jelölőnégyzet bepipálásával. Természetesen erről bármikor leiratkozhatsz a hírlevél láblécében található leiratkozó gomb segítségével, egy nekünk címzett e-mail-lel vagy a saját felhasználói fiókodban a hozzájárulás visszavonásával.

Ha hozzájárultál a hírlevél küldéséhez, akkor bizonyos időközönként olyan e-maileket fogsz kapni tőlünk, melyekben különböző információkkal látunk el téged a Weboldalon található Ajánlatokkal vagy magával a Weboldal működésével kapcsolatban. A hírlevelekkel nem célunk, hogy zaklassunk téged és elárasszuk a postaládádat, így naponta maximum 1 ilyen levelet fogsz kapni tőlünk. Azzal, hogy bepipálod a hírlevélre való feliratkozást, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilatkoztatást teszel, hogy beleegyezel, hogy részedre hírlevelet küldjünk, valamint az ezen levelek küldéséhez szükséges személyes adataidat kezeljük.

Hírlevél regisztrációd törlését bámikor kezdeményzeheted egyrészt bármelyik hírlevelünk alján található linkre kattintva ill. az [email protected] emaicímre küldött leiratkozást igénylő levéllel, arról az emailcímről amelyről a hírlevél regisztrációt elvégezted. Amennyiben a hírlevelünk alján található linkre kattintva kezdeményezed regisztrációd törlését, úgy az automatikusan végbemegy, minden további cselekmény nélkül, amennyiben pedig e-mail útján, úgy a lehető legrövidebb időn belül munkatársaink eltávolítják valamennyi tárolt adatodat.

II.5.      Sütik (Cookie-k)

A Weboldalon tett látogatásaid során szeretnénk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményben részesülj. Vagyis minden oldal és tartalom villámgyorsan betöltődjön, a személyre szabott beállításaid pontosan úgy maradjanak mindig, ahogy legutóbb hagytad őket, és az igényeidnek megfelelő releváns tartalmat jelenítsünk meg. Mindezeket úgynevezett cookie-k teszik lehetővé. De mi is az a cookie pontosan?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépen vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Te időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Weboldalainkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te vásárlói élményed javításában.

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

Nélkülözhetetlen/Funkcionális cookie-k: ezek általában olyan apró adatcsomagok a számítógépeden, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani neked. Ezek nélkül a Weboldal nem működne. A funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, hogy milyen állapotban hagytad el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jössz, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találj, ahol hagytad.
 
Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a te igényeidnek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutottál el egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogatsz az adott oldalra.  

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg be nem zárod a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket te állítottál be magadnak a Weboldalon.

Mi van akkor, ha Te nem szeretnél ilyen cookie-kat?

Akár az összes cookie-t törölheted a gépedről és megakadályozhatod, hogy újabb cookie-kat helyezzünk el a gépeden. Igaz, ettől elképzelhető, hogy egyik vagy másik Weboldal nem fog majd működni, de az is biztos, hogy nem lesz több cookie.

A böngésződ beállításaiban elfogadhatod vagy elutasíthatod az új cookie-kat és törölheted a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatod a böngészőben, hogy az értesítsen minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépeden vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhatsz a böngésződ „help’ funkciójában.

Ha Ön úgy döntesz, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolod, nem fogod tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját.

Ezek után nézzük meg pontosan mi milyen cookie-kat használunk a Weboldalon:

FUNKCIONÁLIS

1) Név: web

Mit csinál? - A szerver és a böngésző közötti munkamenetet azonosítja.

2) Név: nomobile

Mit csinál? - Ha él ez a süti, akkor a desktop verzió és nem a mobil töltődik be.

3) Név: userdata

Mit csinál? - Ebben tároljuk a korábbi rendelésed adatait. Ha újra rendelsz, akkor ennek segítségével töltjük ki az adatait a vásárlói űrlapon, amivel sokkal kényelmesebben vásárolhatsz.

4) Név: vote

Mit csinál? - Szavazáskor tároljuk le, az biztosítjuk vele, hogy mindenki csak egyszer szavazhasson.

STATISZTIKAI CÉLÚ

5) Név: visitor

Mit csinál? - Az aznapi dátumot tárolja. Arra szolgál, hogy a Felhasználó látogatását munkamenetenként csak egyszer számolja bele a napi statisztikába.

6) Név: fromnl_cookie, fromnl_cookie_u

Mit csinál? - Ezek arra szolgálnak, hogy látogatáskor azonosítani tudjuk a hírlevélből jött felhasználót és a hírlevelet magát.

7) Név: newsl_seq

Mit csinál? - Arra szolgál, hogy vásárlásnál azonosítsuk a hírlevél útján a Weboldalra látogató Felhasználót.

8) Név: __utma ; __utmb ; __utmc ; __utmt ; __utmz

Mit csinál? – A Google Analytics által alkalmazott cookie-k, analitikus cél szolgálnak. Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

9) Név: _ga

Mit csinál? – Szintén a Google Analytics által alkalmazott cookie-k. Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

MARKETING CÉLÚ

10) Név: __cfduid

Mit csinál? – A Onesignal által lerakott süti. A Onesignal egy böngészőn belüli értesítéseket támogató szoftver. A Onesignal engedélyezését/tiltását bármikor elvégezheted a saját böngésződ beállításaiban. Több info: https://onesignal.com

11) Név: ads/user-lists/#

Mit csinál? - googleadservices, remarketing munkamenet süti Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

12) Név: test_cookie ; IDE ; r/collect

Mit csinál? - A google doubleclick néven futó sütije, a hirdetési szolgáltatásához használja. Több info: https://policies.google.com/?hl=hu&gl=hu

13) Név: affiliate

Mit csinál? – Marketing partnerek kizárólag forgalom méréshez és elszámoláshoz használt cookie-ja. Azonosíthatóvá teszi a marketing partnerek felületéről megvalósult vásárlásokat.

Felhívjuk figyelmedet, hogy mivel nekünk nincs ráhatásunk, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért te felelsz. Amennyiben valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul adsz meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben azt észleled, hogy személyes adataidat pontatlanul adtad meg, lehetőséged van adataid pontosítására, helyesbítésére illetve javítására vagy módosítására. Ha ez utóbbit észleled úgy lépj be felhasználói profilodba és módosítsd az adataidat illetve amennyiben a felhasználói profilodban nem adtad meg adataidat és azok egy adott Megrendeléssel kapcsolatosan kerültek megadásra, úgy haladéktalanul keress minket az [email protected] e-mail címen, hogy adataidat mielőbb javíthassuk illetve módosíthassuk valamint a helyes adataidat a Megrendelést teljesítő Partnerünk részére továbbíthassuk.

Felhívjuk továbbá a figyelmedet, hogy amennyiben a fenti II.1.-II.5. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatokat bocsátasz a rendelkezésünkre, úgy azt haladéktalanul felismerhetetlenné tesszük és visszaállíthatatlanul töröljük, továbbá kizárjuk felelősségünket azon adatok tekintetében, melyeket önkéntesen, az erre irányuló kérésünk nélkül hoztál a tudomáunkra.

III.       AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, ADATTOVVÁBBÍTÁS

A megadott személyes adataiddal kapcsolatosan minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megteszünk azért, hogy a személyes adataid és azok minősége védve legyen, többek között korlátozzuk munkatársaink között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítjuk a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.

Minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállalunk felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Személyes adataidat két esetben osztjuk meg harmadik féllel. Egyrészről a Megrendelésed teljesítéséhez szükség van arra, hogy a megadott személyes adataidat harmadik személyek részére továbbítsuk. Ez abból adódik, hogy mi csak közvetítőként járunk el közted és a Megrendelést teljesítő Partnereink között. Az adatok továbbítását azonban nem automatikusan tesszük, hanem ahhoz minden esetben kifejezett hozzájárulásodat kérjük. Az egyes Ajánlatoknál minden esetben közzétesszük, hogy Megrendelés esetén ki az, aki az Ajánlatot nyújtja, ezzel pedig megtudhatod, hogy adataidat kinek továbbítjuk. Az adataid továbbításához a Megrendelés leadása előtt tudsz hozzájárulni a kapcsolódó jelölőnégyzet bepipálásával. Felhívjuk a figyelmedet, hogy ha az adattovábbításhoz nem járulsz hozzá, úgy az akadályát képezi a Megrendelés teljesítésének. Amennyiben az adattovábbításhoz nem járulsz hozzá, az a Megrendelés teljesítésének olyan meghiúsulási oka, amiért sem mi sem Partnereink nem tartoznak felelősséggel. Ahogy fentebb leírtuk, Partereink is továbbíthatják adataidat harmadik félnek (futárszolgálat), erre azonban Partnereink adatvédelmi szabályai irányadóak. A továbbított adataid köre megegyezik a Megrendelés leadásakor vagy a felhasználói profilodban megadott adatokkal, ezen túlmenően semmilyen további adatot nem adunk át és a továbbítást is csal azért tesszük, hogy a Megrendelésed sikeresen célba érhessen.

Tájékoztatunk, hogy a Weboldalhoz kapcsolódóan a Szolgáltató technikai segítségnyújtás és rendszergazdai feladatok ellátása valamint a Weboldal fejlesztése céljából alvállalkozót vesz igénybe (a továbbiakban: „Fejlesztő”). A Szolgáltató által igénybe vett Fejlesztő a GEDEON Nyomdaipari és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2600 Vác, Zrínyi utca 9., cégjegyzékszám: 13-06-038121, képviseli: Győri Attila Gedeon ügyvezető, e-mail: [email protected]). Tájékoztatunk, hogy a Fejlesztő feladatai ellátása során kapcsolatba kerülhet az általad megadott adatokkal, így megismerheti és hozzáférhet azokhoz, azonban a megadott személyes adatokon önállóan semmilyen műveletet nem végezhet, azokat senkinek nem adhatja tovább és felelősséggel tartozik az adatok biztonságáért. A Fejlesztő tevékenysége kizárólag a Weboldal megfelelő működésének fenntartására irányul. A Fejlesztő csak a mi írásbeli utasításaink szerint végezhet műveleteket az üzemeltetett szerveren tárolt adatokon, a kezelt adatok valóságtartalmát és az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgálhatja.

Tájékoztatunk, hogy a Weboldal üzemeltetéséhez tárhelyszolgáltatót nem veszünk igénybe, a Weboldalt is ellátó szervert magunk üzemeltetjük.

Ezen eseteken kívül kizárólag hatósági/bírósági kötelezésre adhatjuk át személyes adataidat harmadik fél részére.

IV.       A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A személyes adataiddal kapcsolatosan az alábbi jogok illetnek meg:

visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

hozzáférési jog: jogosult vagy arra, hogy a visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérj a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;

helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult vagy arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérd;

törléshez való jog: jogosult vagy arra is, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;

az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy még arra, hogy kérésedre a korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;

adathordozhatósághoz való jog: jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó és általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Kérünk, hogy a fenti jogaidat ne gyakorolda rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

V.        ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ

Az adatkezelő személye: Xentury Média és Reklámügynöki Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-170188, adószáma: 23376458-2-41, e-mail: [email protected], telefon: +36-1-255-0250, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56972/2012)

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kamarás Dávid ügyvezető (cím: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5., telefon: +36-1-255-0250, e-mail: [email protected])

A Szolgáltató kizárólag a fenti II.1., II.2., II.4. és II.5. pontban meghatározott adatok körében minősül adatkezelőnek, mivel ezek az adatok azok, amelyek kezelésének célját és jogalapját a Szolgáltató határozza meg. A II.3. pontban meghatározott adatok körében a Szolgáltató csak abban az esetben minősül adatkezelőnek, amennyiben azokat a Felhasználó a felhasználói profiljában adta meg és mentette el.

A Megrendelés leadása során megadott adatok körét tekintve – a fenti kivételtől eltekintve – a Szolgáltató Partnerei minősülnek adatkezelőnek, mivel ők azok, akik a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok körét és az adatkezelés célját meghatározzák. A Partnerek, mint adatkezelők neve és elérhetősége az egyes Ajánlatoknál kerül feltűntetésre. A Megrendelés teljesítése során a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, aki a Felhasználónak a Partner által meghatározott adatait begyűjti és azokat a Partner részére a Megrendelés teljesítése érdekében továbbítja.  

VI.       JOGORVOSLAT

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaidat a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben vagy jogosult gyakorolni. Amennyiben a jogaiddal élni kívánsz, úgy azt elsősorban felénk jelezd.

Tájékoztatunk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: [email protected]) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Ezen felül amennyiben úgy érzed, hogy jogaid sérültek bírósághoz fordulhatsz – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszékhez.

Budapest, 2018. május 24.